pijl

                         

  Reglement Rondje Cultuur Huisduinen

 

Algemeen: Het Rondje Cultuur Huisduinen heeft als oogmerk het bevorderen van de

bekendheid van Huisduinen op het gebied van cultuur in de ruimste zin van het woord

 

Voorwaarden:

De entree  (via een af te halen passe-partout) voor het Rondje Cultuur Huisduinen is in principe gratis.  Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Deelnemers aan de activiteiten op de locaties dragen 10 % van de verkopen af aan de organisatie.

Rekening nr penningmeester Nl 74 RABO 0145266699 t.n.v W.F. Bellinga
onder vermelding van 10% R.C.H. 2022

De opbrengsten van de passe-partout, verkoop koffie, gebak en kunst

komen ten goede aan verfraaiing van Huisduinen. De specifieke bestemming wordt bepaald door de deelnemers vergadering.

 

Locatiehouders stellen hun locatie voor eigen risico open.

Het betreden van de locaties is voor eigen risico van de bezoekers.

 

Alle activiteiten in het kader van het R.C.H. vinden uitsluitend plaats op eigen terrein.

De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade aan de locaties veroorzaakt tijdens het evenement
Rondje Cultuur Huisduinen.

 

 

                                               

 

 

 

Verklaring privacy tbv deelnemers RCH

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De organisatie van het Rondje Cultuur Huisduinen (RCH) verwerkt uw persoonsgegevens teneinde te worden geregistreerd als deelnemer (kunstenaar/muzikant en/of locatiehouder). Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • - Voor- en achternaam
  • - Indien relevant de aard van uw werk, zoals door uzelf opgegeven
  • - Email en/of post adresgegevens en telefoonnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De organisatie van het RCH verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- het verstrekken van informatie voor (potentiële) deelnemers en (potentiële) bezoekers van het RCH

- de mogelijkheid U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om organisatorische redenen

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De organisatie van het RCH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens, in alle gevallen teneinde het bestand van deelnemers/locatiehouders te kunnen gebruiken voor organisatorische doeleinden.

Voor- en achternaam             2 jaar*;     

Adres                                     2 jaar*;   

Tel nummers                          2 jaar*;   

E mailadres                            2 jaar*;   

* Termijn wordt hernieuwd indien de relatie blijft bestaan.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van het RCH gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de organisatie van het RCH, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: frederikbellinga@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De organisatie van het RCH wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 De organisatie van het RCH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met frederikbellinga@gmail.com.

Contactgegevens functionaris bescherming persoonsgegevens RCH:
Freek Bellinga Telefoon 0223-618270, en Email frederikbellinga@gmail.com